ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜମି ଦ୍ can ାରା କ୍ୟାନ ତିଆରି ଶିଳ୍ପର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶୋ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶୋ’ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାଉ |ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ଆସି ଅଲିଭ୍ ତେଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନମୁନା ନିଅନ୍ତି |

ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (୧)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (୨)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (3)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (4)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (5)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (6)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (7)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (8)

2020 ରେ, ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା |ତଥାପି, ଆମର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନୁହେଁ |ବେଳେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ଭୂମି ଦ୍ Can ାରା ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ B2B ଏବଂ SEO ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରେ |